UCHWAŁA NR XV/134/2016
RADY GMINY W POMIECHÓWKU
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) art. 2, art. 8 ust.1 i ust.2 pkt. 2 i art.11 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. 2012r. poz. 642, ze zm.), oraz art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, ze zm.) Rada Gminy w Pomiechówku uchwala, co następuje:


§ 1.
Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek nadaje się statut w brzmieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek.

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XVI/116/2000 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 28.06.2000 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Pomiechówek oraz Nr XXXVI/259/2006 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 16 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek.

§ 4.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.


Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Drzazgowski

 

Załącznik
do Uchwały Nr XV/134/2016
Rady Gminy w Pomiechówku
Z dnia 31 marca 2016 r.S T A T U T
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY POMIECHÓWEK


Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r., poz. 642 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.),
3) postanowień niniejszego statutu.


§ 2.
1. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, wpisaną do rejestru instytucji kultury dnia 20 października 2000 r. pod nr 2/2000 prowadzonego przez Urząd Gminy w Pomiechówku.
2. Biblioteka posiada osobowość prawną
3. Organizatorem Biblioteki jest gmina Pomiechówek.
4. Organizator zapewnia środki finansowe niezbędne do utrzymania i rozwoju Biblioteki.

§ 3.
1. Siedziba Biblioteki mieści się w Pomiechówku przy ul. Kilińskiego 3.
2. Terenem działania Biblioteki jest gmina Pomiechówek.

§ 4.
1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Pomiechówek.
2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy -Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego.

§ 5.
Biblioteka używa pieczęci podłużnej zawierającej w swej treści: nazwę instytucji w pełnym brzemieniu, numer Regon, numer identyfikacji podatkowej, nr telefonu, adres mailowy oraz pieczęci okrągłej, zawierających nazwę w pełnym brzmieniu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

Podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.

§ 6.
1. Biblioteka realizuje cele określone w ustawie o bibliotekach, w szczególności poprzez :
1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów dotyczących wiedzy o własnym regionie;
2) obsługę użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej,
3) współdziałanie z bibliotekami innych sieci oraz z innymi instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i edukacji oświatowo-kulturalnej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;
2. Do zadań Biblioteki ponadto może należeć:
1) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej;
2) organizowanie narad, konferencji, seminariów, wykładów, odczytów, lekcji bibliotecznych, konkursów, szkoleń oraz innych działań związanych z rozwojem nauki i kultury oraz przyczyniających się do podniesienia poziomu wiedzy i rozwoju umiejętności;
3) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami społecznymi w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców gminy;
4) organizowanie czytelnictwa oraz zapewnienie obsługi bibliotecznej osobom starszym i niepełnosprawnym;
5) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
6) popularyzacja książki i czytelnictwa;
7) podejmowanie innych form promocji zbiorów oraz działania w zakresie kultury wynikających z potrzeb środowiska.
8) prowadzenie działalności kulturalnej, wydawniczej, edukacyjnej.

§ 7.
Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, dlatego zobowiązana jest do współdziałania z innymi bibliotekami publicznymi w zakresie:
1) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i udostępniania zbiorów;
2) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych;
3) działalności naukowo-badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek;
4) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.

Rozdział 3.
ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 8.
1. Biblioteką zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Biblioteki.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Pomiechówek w trybie przewidzianym ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 9.
1.W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani bibliotekarze dyplomowani oraz specjaliści innych zawodów związanych z jej działalnością. Pracowników biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.
2. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określone w odrębnych przepisach.

§ 10.
1. Biblioteka może prowadzić oddziały, filie i punkty biblioteczne.
2. W skład Biblioteki wchodzą następujące oddziały:
1) Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek, ul Kilińskiego 3
- Wypożyczalnia dla Dorosłych
- Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
- Wypożyczalnia Multimedialna
2) Filia nr 1 z siedzibą w Kosewie,
§ 11.
Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych.

§ 12.
Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BIBLIOTEKI

§ 13.
Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14.
1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
2. Biblioteka może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
3. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
§ 15.
1. Przychodami Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
2. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 16.
1. Biblioteka może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną na zasadach określonych w odrębnych przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.
2. Środki uzyskane z prowadzonej działalności dodatkowej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Biblioteki.

§ 17.
1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne;
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych;
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
3. Wysokość opłat nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
4. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora Biblioteki.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.
1. Statut Bibliotece nadaje Rada Gminy w Pomiechówku.
2. Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Jan Drzazgowski

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 906

Utworzono dnia: 20.03.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut

30.12.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Statut